วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพตามมาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ พัฒนาครูสู่มืออาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามวิถี

 พันธกิจ
๑. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีมาจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาเพื่อพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานทางการศึกษา
๒. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
๓. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๔. ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วิชาการ สุขภาพอนามัยและจัดหางบประมาณในการจัดการศึกษา

เป้าหมาย
๑. ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ภูมิในวัฒนธรรมท้องถิ่น และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพ
๔. ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๕. ผู้ปกครอง ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายการจัดการศึกษาและสถาบันอื่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๖. ผู้จบการศึกษามีความสามารถในการศึกษาต่อและมีทักษะในการประกอบอาชีพ

อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียน
        ยิ้มไหว้  แต่งกายงาม
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
        รักการเกษตร