ประวัติโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม

                  โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม ตั้งอยู่บ้านขยอง ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ตามแนวเขตพื้นที่ชายแดนประเทศไทย – กัมพูชา
                 วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๐๙ สมเด็จพระราชชนนี ศรีสังวาลย์ ทรงพระราชทานทรัพย์ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ในการก่อสร้างโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตามแนวเขตพื้นที่ชายแดนประเทศไทย – กัมพูชา (อ้างอิงหนังสือ ๔๐ ปีโรงเรียน ตชด.ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน้า ๔๕๐และสมุดหมายเหตุรายวันโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม)
                 เริ่มก่อสร้างโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม เมื่อ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๐๙ โดย ผบ. มว. ตำรวจตระเวนชายแดนและประชาชนชาวบ้านขยองร่วมกันจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราว(อ้างอิงหนังสือ ๔๐ ปีโรงเรียน ตชด.ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน้า ๔๕๖ และสมุดหมายเหตุรายวันโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม)
                 ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๒ สมเด็จพระราชชนนี ศรีสังวาลย์ ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนด้วยพระองค์เอง และได้พระราชทานนามว่า โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม โดยเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีนักเรียนทั้งหมด ๔๔ คน เป็นนักเรียนชาย ๑๕ คน และเป็นนักเรียนหญิง ๑๙ คน มีครู ๒ คน คือ จสต.เพชร วงษ์ประพันธ์ ตำแหน่ง หัวหน้าครู พลฯ ธูป สัญจรโคกสูง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (อ้างอิงหนังสือ ๔๐ ปีโรงเรียน ตชด.ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน้า ๔๕๐ และสมุดหมายเหตุรายวันโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม)
                 พ.ศ. ๒๕๒๒ ราษฎรได้รับผลกระทบจากการสู้รบตามแนวชายแดนในประเทศกัมพูชา หน่วยงานของทางราชการที่รับผิดชอบจึงได้อพยพ ย้ายราษฎรบ้านขยองไปอาศัยอยู่ ณ ที่พักผู้อพยพชั่วคราวบ้านขนาดมอญ ทำให้โรงเรียนจึงถูกยุบเลิกไป และอาคารเรียนเกิดการเสียหายไป ตามกาลเวลา ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๐ เหตุการณ์สู้รบตามแนวเขตชายแดนสงบลงทางการจึงได้อพยพราษฎรกลับบ้านขยองอีกครั้ง และได้สร้างโรงเรียนที่กลางหมู่บ้าน เป็นอาคารแบบชั่วคราวหลังคา มุงหญ้าคา ในพื้นที่จำนวน ๑ ไร่ โดยชาวบ้านร่วมกันจัดสร้าง
                  ๘ มกราคม ๒๕๓๑ ตามประกาศ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนบ้านขยอง โดยกองกำลังสุรนารี ได้จัดสรรที่ดินด้านตะวันออกของหมู่บ้าน จำนวน ๑๕๐ ไร่ เพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจาก UNBRO เปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๑ เป็นต้นมา
                  พ.ศ. ๒๕๓๗ ชุมชนชาวบ้านขยอง ได้ขอแบ่งพื้นที่ของโรงเรียนเพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างวัด ประมาณ ๙๐ ไร่ โดยใช้แนวถนนจากสันฝายน้ำล้นไปยังถนนสายบ้านขยอง - บ้านคะนา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗
                   เมื่อ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๗ ที่ประชุมได้นำเสนอถึงชื่อและประวัติของโรงเรียน ตั้งแต่การก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน มติที่ประชุมให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนบ้านขยอง เป็นโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม ตามนามพระราชทานในสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ และได้ดำเนินการขอเปลี่ยนผ่านทางกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘ และโรงเรียนเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นมา
                  ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม เป็นโรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามหนังสือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา กทม. ที่ พว.๐๐๐๑ (อพ.) ๒๘๘๐/ ๒๕๕๗ ลว.๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ เลขที่สมาชิก ๗-๓๒๑๕๐-๐๐๘
                  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗  โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม ได้รับมติคัดเลือกเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่นที่ 3 ตามหนังสือสำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ ถนนสนามไชย เขตพระนคร กทม. ที่ ๑๙๕/๒๕๕๗ ลว.๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้ประธานองคมนตรีและองคมนตรีดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างยั่งยืน เพื่อ ให้สถานศึกษาสร้างคนดี  ให้แก่บ้านเมือง


วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพตามมาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ พัฒนาครูสู่มืออาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามวิถี

 พันธกิจ
๑. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีมาจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาเพื่อพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานทางการศึกษา
๒. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
๓. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๔. ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วิชาการ สุขภาพอนามัยและจัดหางบประมาณในการจัดการศึกษา

เป้าหมาย
๑. ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ภูมิในวัฒนธรรมท้องถิ่น และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพ
๔. ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๕. ผู้ปกครอง ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายการจัดการศึกษาและสถาบันอื่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๖. ผู้จบการศึกษามีความสามารถในการศึกษาต่อและมีทักษะในการประกอบอาชีพ

อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียน
        ยิ้มไหว้  แต่งกายงาม
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
        รักการเกษตร
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ
                    ทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความสำเร็จในการเป็นชาติไทย และวิถีชิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
                    พอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนที่ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
                    ตามศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม
                     จากทุกภาคส่วนตามแนวทางการกระจายอำนาจ
กลยุทธ์ที่ ๖ เร่งรัดการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมมุ่งสู่อาเซียน
กลยุทธ์ที่ ๗ เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาความรู้เพื่อการศึกษาต่อและพัฒนาทักษะอาชีพ
                     เพื่อการมีงานทำ
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650536
รหัส Smis 8 หลัก :
  32030130
รหัส Obec 6 หลัก :
  650536
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สตรีวิทยาสมาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Satriwitthaya Association School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านขยอง
ตำบล :
  ตาตุม
อำเภอ :
  สังขะ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32150
โทรศัพท์ :
  0-4459-0169
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2509
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จัดการศึกษาที่11 (ตาตุม-จารย์)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาตุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

บริบทโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม